21.02.2019USD/EUR/
27.087630.7227
Pegas Touristik27.5030.05
Anex Tour27.4530.00
Tez Tour28.2931.92
Coral Travel27.5030.05
TUI Ukraine28.2931.92
28.6630.86
Join UP!27.5030.05