20.10.2019USD/EUR/
25.144127.749
Pegas Touristik27.5030.05
Anex Tour27.4530.00
Tez Tour26.2429.10
Coral Travel27.5030.05
TUI Ukraine26.2429.10
25.1628.06
Join UP!27.5030.05